PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ I RESTAURACIÓ DE LA RIERA DE RIBES

OBJECTIUS GENERALS
- Protegir la Riera de Ribes.
- Restaurar els trams degradats de la riera.
- Recuperar la llacuna litoral de la desembocadura de la riera.

OBJECTIUS ESPECÍFICS

- Delimitar l’espai de protecció i d’actuació.

- Definir i establir les figures normatives de gestió i protecció.

- Integrar les consideracions paisatgístiques.

- Regular els usos, activitats i edificacions.

- Prevenir i mitigar els possibles efectes del canvi climàtic.

- Establir una sistemàtica de vigilància i indicadors.

- Redactar un pla d’actuacions.

- Vincular el Pla especial amb les accions de l’Agenda 21 i amb el Pla d’actuacions de gestió integrada de les zones costaneres del Garraf.

 

PROPOSTES QUE CONTÉ EL PLA ESPECIAL

- Ordenació i adequació de les infraestructures que interfereixen amb l’espai fluvial.

- Ordenació del usos i activitats que interfereixen amb l’espai fluvial.

- Recuperació i restauració ambiental de la riera de ribes.