Natura 2000 Network

Costas Garraf is an area declared a Site of Community Importance (SCI) and Special Protection Area for Birds (SPA), a member of the Natura 2000 network. marine area with a wide area stretching between the towns of Castelldefels and Cunit and spaces in the ground neck, Muntanyeta space and the mouth of Foix. Long Beach and the mouth of the stream of Ribes are included as natural areas inventory of wetlands in Catalonia. 

Consortium spaces are natural spaces of high environmental value. The mountains by the sea, weeds, pine trees, bushes, a geological heritage of rugged coastline with beaches, coves, caves, crevices, faults, cliffs (eg blowers), with areas of dunes and reeds or delta at the mouth of Foix, and sea beds of great interest to Posidonia oceanica, Cymodocea nodosa

Small mammals, amphibians, reptiles, bats and birds are an important faunal diversity, particularly relevant in the case of birds, with the presence of baladriga Balearic shag, baladriga Shearwater, Storm Bird, Audouin Gull, Gulls, terns Plover, etc.

Farmland with vineyards and arable crops, walkways, trails and long routes, the medieval hermitage of the Virgen de Gracia and the remains of medieval castle Miralpeix or the cave of the giant pit with the discovery of Neanderthal jaw, through the lighthouse and the port of Vilanova, give this coastline a special uniqueness.

 

Més informació, font: Departament Territori i Sostenibilitat - Medi Ambient 

 

El litoral del Garraf és un Espai eminentment marí situat davant la costa del Garraf, que abasta la zona litoral entre Castelldefels i Cunit i fins a la línia batimètrica dels -20 metres.

Els seus fons són majoritàriament sorrencs amb presència d’una comunitat de prats de posidònia (Posidonia oceanica), malmesos i en clara regressió. És una zona molt important per a l’alimentació de nombroses espècies d’ocells marins, sobretot de la comunitat ornítica del delta del Llobregat.

 

FIGURES DE PROTECCIÓ

VISOR DELS ESPAIS NATURALS PROTEGITS DE CATALUNYA

Natura 2000

Nom: Costes del Garraf

Tipus: espais marins

Ambit: marí

Superfície total: 26.473,78 ha

Zona d'Especial Protecció per a les Aus (ZEPA)

Codi: ES5110020

Superfície: 26.473,78 ha

Lloc d'Importància Comunitària (LIC)

Codi: ES5110020

 

MEDI FÍSIC 

L'Espai marí es caracteritza per fons plans i sorrencs que s'alternen amb afloraments rocosos de naturalesa calcària. Els penya-segats que limiten continentalment amb l'Espai són força prominents i abruptes i estan intensament carstificats, com bona part del conjunt de la serra del Garraf.

BIODIVERSITAT

 La funció principal dels espais naturals protegits de Catalunya és conservar mostres representatives de la fauna, la flora i els hàbitats propis del territori, de manera que es puguin desenvolupar els processos ecològics que donen lloc a la biodiversitat (l’àmplia varietat d’ecosistemes i éssers vius: animals, plantes, els seus hàbitats i els seus gens).

 Espai natural marí d’elevat valor natural que presenta importants comunitats de posidònia (Posidonia oceànica), així com recursos ictiològics que són la base de l’alimentació de nombroses espècies d’ocells, sobretot de la comunitat ornítica del delta del Llobregat.

  • VEGETACIÓ I FAUNA

L’Espai de les Costes del Garraf es caracteritza per la presència d’importants espècies de fanerògames marines com la Posidonia oceanica, endèmica del mar Mediterrani i, amb menys representació, la Cymodocea nodosa. Aquestes espècies són d’una gran importància, ja que formen hàbitats que proporcionen refugi i zona de reproducció a una àmplia i variada comunitat faunística, que inclou tant invertebrats com peixos.

 L’herbei de Posidonia oceanica està força malmès i es podria considerar com a restes d’una extensa praderia en la qual, enguany, el que trobem és una abundància de rizoma mort i, en menys grau, un herbei en clara regressió.

Una altra espècie emblemàtica present en l’Espai és Cymodocea nodosa. Aquesta fanerògama és molt vulnerable a les accions antròpiques i es troba en un precari estat de conservació i en clara regressió.

 

  • HÀBITATS


Els hàbitats identificats a l’Espai en l’estudi i la cartografia realitzada per al projecte Proposta de gestió de l’Espai “Costes del Garraf”, d’acord amb el Manual dels hàbitats de Catalunya, són els que figuren en la taula que es detalla a continuació.

 El nombre d'hàbitats és relativament baix en relació amb les dimensions de l’àrea mostrejada; això és indicador d’una gran homogeneïtat en aquest Espai.

L’àmbit abasta la zona entre Castelldefels i Cunit i fins a la línia batimètrica dels -20 metres; i inclou els hàbitats de l’estatge infralitoral i circalitoral, que corresponen a aquells estatges del litoral permanentment submergits que arriben fins al límit inferior de les praderies de Posidonia oceanica.

 


La taula mostra l’àrea ocupada per cadascun dels hàbitats marins descrits, en relació amb l’àrea total mostrejada de 375,56 ha, així com la seva representativitat i estat de conservació. No tots els hàbitats tenen el mateix abast ni tots presenten el mateix grau de conservació.

  • FAUNA

Les praderies de posidònia (Posidònia oceànica) acullen una àmplia i variada comunitat de fauna. Contenen petits invertebrats que filtren les partícules en suspensió i generen una gran quantitat de nutrients. D’altra banda, s’hi poden trobar nombrosos equinoderms (diverses espècies d’estrelles de mar i nombrosos eriçons que es nodreixen d’aquesta planta), així com mol•luscs cefalòpodes (pops i sípies).

Entre els invertebrats presents a l’Espai, cal assenyalar la nacra, Pinna nobilis. La posidònia també atreu nombrosos peixos (carnívors i omnívors) que s’alimenten de crustacis, eriçons, mol•luscs, anèlids, etc.

La posidònia representa, per tant, un gran rebost i refugi per a algunes espècies, ja que els seus rizomes i les seves fulles entrellaçades aporten gran quantitat d’amagatalls. D’altra banda, aquestes praderies frenen la massa d’aigua i provoquen la caiguda de nombroses partícules en suspensió, que serveixen d’aliment als epífits esmentats anteriorment i a altres organismes filtradors, com els espirògrafs, les grans escidies i algunes esponges. 

Aquest Espai representa una àrea d’alimentació de la comunitat ornítica propera del delta del Llobregat (Espai integrant de la xarxa Natura 2000,) però també per a d’altres comunitats d’aus d’àrees més allunyades com les illes Balears o el delta de l'Ebre.

La baldriga balear (Puffinus mauretanicus) juntament amb la baldriga cendrosa (Calonectris diomedea), la gavina corsa (Larus audouinii) i la gavina capnegra (Larus melanocephalus) són, concretament, les espècies que han motivat la designació de l’Espai com a Zona d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA). La presència d’aquesta espècie també ha motivat lque ’Espai hagi rebut altres reconeixements provinents d’organitzacions no governamentals. És el cas de la Important Bird Area (IBA) “Aigües del Baix Llobregat –Garraf” per BirdLife International.

 

En el cas de l'ENP de le Costes del Garraf, les espècies presents són: 

Caretta caretta, Miniopterus schreibersi, Myotis blythii, Myotis myotis, Rhinolophus euryale, Tursiops truncatus

Espècies d'ocells de l'Annex I de la Directiva 2009/147, d'aus

Llista referent al conjunt de l'Espai de la xarxa Natura 2000 de les Costes del Garraf. 

En el cas de l'ENP de les Costes del Garraf, les espècies presents són: 
Gavia stellata, Gavia arctica, Calonectris diomedea , Hydrobates pelagicus , Larus melanocephalus, Larus genei , Larus audouinii , Gelochelidon nilotica , Sterna caspia, Sterna sandvicensis , Sterna hirundo , Sterna albifrons , Chlidonias niger, Puffinus mauretanicus, Phalacrocorax aristotelis desmarestii

 

DECLARACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ

 L’Espai Natural Protegit Costes de Garraf va ser incorporat al PEIN d’acord amb la Llei 12/2006, de mesures en matèria de medi ambient, que determina que la inclusió d’un espai a la xarxa Natura 2000 implica la seva integració al PEIN.

 Aquest Espai va ser declarat com a LIC i ZEPA l’any 2006, i incorporat com a espai Natura 2000 mitjançant l’Acord del Govern 112/2006, de 5 de setembre, que va aprovar la xarxa Natura 2000 a Catalunya (DOGC 4735, de 6-10-2006).

Informació relacionada:

Llei 12/2006, de 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient

Acord GOV/112/2006, de 5 de setembre  pel qual es designen zones d'especial protecció per a les aus (ZEPA) i s'aprova la proposta de llocs d'importància comunitària (LIC)

 

IMPACTES I VULNERABILITAT DEL MEDI NATURAL 

  • Impactes

Entre els principals impactes convé esmentar la contaminació urbana i industrial, que afecta la qualitat de les aigües marines i les comunitats bentòniques i ictiològiques existents.

Altres activitats que incrementen les afectacions són l’ampliació de l’aeroport de Barcelona, la construcció de la planta dessaladora i la sobreexplotació per pesca i la pesca il•legal d’arrossegament. Finalment, cal remarcar l’expansió de l’alga al•lòctona Caulerpa taxifolia, que competeix fortament amb la posidònia.

 

  • Vulnerabilitat natural

Les praderies de posidònia i la resta de comunitats bentòniques són molt vulnerables a les alteracions humanes.

 

PRADERIES SUBMARINES