18/10/2018

DISSOLUCIÓ DEL CONSORCI DELS COLLS I MIRALPEIX - COSTA DEL GARRAF

EXPOSICIÓ PÚBLICA

Es fa constar que el present anunci queda exposat al tauler d'edictes d'aquest ens del 18/10/2018 al dia 18/11/2018 ambdós inclosos. 


Títol: PROPOSTA DE DISSOLUCIÓ DEL CONSORCI COLLS MIRALPEIX - COSTA DEL GARRAF I CESSIÓ GLOBAL D'ACTIUS I PASSIUS AL CONSELL COMARCAL DEL GARRAF.