Avís legal i polítca de privacitat

El CONSORCI DELS COLLS I MIRALPEIX - COSTA DEL GARRAF és el titular d'aquest web.

A efectes d'allò establert a l'article 9 de la Llei 34/2002 (LSSI), a continuació s'indiquen les dades d'informació general del web:

www.collsmiralpeix.cat pertany al CONSORCI DELS COLLS I MIRALPEIX - COSTA DEL GARRAF, inscrit al Registre d'Entitats Locals el dia 11/12/2006 amb el C.I.: 9826290004

CIF: P 0800186 I

Domicili social i adreça a efectes de correspondència i facturació:

CONSORCI DELS COLLS I MIRALPEIX - COSTA DEL GARRAF
c/ Llanza, núm. 7
08800 Vilanova i la Geltrú
Tel. 93 814 00 00
Fax 93 816 90 17
consorci@collsmiralpeix.cat

D'acord amb allò establert a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el CONSORCI DELS COLLS I MIRALPEIX - COSTA DEL GARRAF, titular del web www.collsmiralpeix.cat, garantitza que tractarà confidencialment les dades de caràcter personal a les quals tingui accés a través d'aquest web, i que només usarà les dades per tal de poder oferir els serveis o la informació sol·licitada.

L'usuari o el seu representant legal podran exercir els seus drets d'accés, rectificació, oposició o cancel·lació de le seves dades personals adreçant-se per escrit al CONSORCI DELS COLLS I MIRALPEIX - COSTA DEL GARRAF, amb domicili a efectes de correspondència a Ed. Les Pruelles, 1 - Polígon industrial Mas Alba - 08870 Sitges (Barcelona). A la sol·licitud haurà de constar el nom i cognoms de l'usuari, fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o Passaport, petició, domicili a efectes de notificacions, data i signatura. En cas de representació, aquesta s'haurà d'acreditar mitjançant document fefaent.

El servidor on es guardaran i tractaran les dades disposa de les mesures de seguretat necessàries per tal d'evitar l'alteració, la pèrdua, el tractament o l'accés no autorizats a aquestes dades.

El titular del web no comunicarà les dades personals de l'usuari a tercers, sense el seu consentiment previ.