17/10/2014

ACTA REUNIÓ 'ANÀLISI TERRITORIAL COLLS I MIRALPEIX'

PRESENTACIÓ DE L'ANÀLISI TERRITORIAL COLLS I MIRALPEIX, PER PART DE L'AREA D'ESPAIS NATURALS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

En el mes de juny varem demanar via Catàleg de Serveis de la Diputació de Barcelona, un anàlisi de l’espai natural del litoral del Garraf.


Tot i que la subvenció de l’informe només era per espais de Xarxa Natura 2000, s’ha fet un Analisi Territorial des de la Riera de Ribes a la Desembocadura del Foix.


Durant l’estiu, l’Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi del Territori han estat confeccionant l’informe fent treballs de camp, recerca i demanant també col.laboració als diferents ajuntaments. En aquesta reunió en fan una presentació:


Aquest informe assenyala diferents observacions i recomanacions relacionades en primer lloc amb l’àrea de Colls i Miralpeix inclosa dins la Xarxa Natura 2000, del qual es formulen propostes de gestió i conservació dels seus ecosistemes terrestres. També s’ha valorat la situació dels espais litorals de la Plajta Llarga de Vilanova i la Geltrú i de la desembocadura del Foix que formen part del paisatge litoral de l’espai natural Costes de Garraf.


Finalment, s’identifiquen actuacions que poden potenciar la biodiversitat marina lligada a la dinàmica marino-terrestre de Colls i Miralpeix.


Aquest informe considera que no cal descartar cercar solucions de connectivitat amb el parc natural de Garraf, sobretot pel tall insalvable que suposa l’autopista C32, la carretera C31 i les urbanitzacions disperses del municipi de Sant Pere de Ribes.


Tanmateix es reconeix que és evident que Colls i Miralpeix té en comú característiques biofísiques amb el parc natural de Garraf tant pel relleu de tipus càrstic i calcari, com pel clima típicament mediterrani i la vegetació dels ambients litorals.


Aquesta semblança ecològica i també la proximitat geogràfica entre ambdós permet plantejar que es puguin compartir recursos en la gestió d’ambdós. Tanmateix, aquestes possibilitats no han estat considerades en el present informe tot i que es valora que podrien ser d’interès per ambdós espais protegits.


 Aquest informe junt amb les fotografies i cartografia Sitxell, ha estat traslladat als ajuntaments, des de l’enllaç:


 


https://www.dropbox.com/sh/0fo3rkch1dc79bx/AACZrLDCBZnlI4LAK-NZWipfa?dl=0


 


En relació a l’espai marítim es fa èmfasi en:


 • L’ampliació del parc d’esculls artificials com a estratègia ecoturística per a la pràctica del submarinisme

 • Promoció de les activitats de coneixement del medi marí amb l’observació de cetacis al litoral

L’ajuntament de Vilanova comenta la importància també del programa de control i seguiment de les comunitats de fanerògames. Així doncs es demana integrar en aquest estudi el valor ambiental d’aquests ecosistemes.


Es cita el potencial pesquer de la zona i la necessitat d’una gestió integrada tenint en compte aquesta activitat econòmica.


La Diputació comenta que sol·licitarà a la Direcció General de Pesca dades de la Posidonia i ho afegiran en un annex.


 


Pel que fa a l’espai terrestre, comenten:


 • Prevenció i retirada de deixalles en els camins forestals i d’accés a les platges

-         Impulsar una campanya de sensibilització popular sobre la problemàtica de les deixalles en el medi natural.


-         Estudiar millor ubicació de contenidors en punts estratègics.


-         Continuar treballant en el programa Coastwatch o Clean Up Day.


 


 • Impuls de la gestió i millora forestal

-         Impulsar un Pla Tècnic de gestió i millora forestal conjunt amb el vist i plau dels propietaris.


-         Promoure un conveni de col·laboració entre els propietaris, actuant el Consorci com a garantia dels acords i facilitar la creació d’una associació de propietaris   forestals a la zona dels Colls i Miralpeix.


 


Es comenta que cal treballar per poder fer una primera aclarida a les zones amb més risc d’incendi per després fer un pla tècnic per a la gestió privada.  Per un altre banda mirar que en la renovació del PPI s’inclogui la zona dels Colls i Miralpeix.


 


Sobre la connectivitat ecològica, s’estudien dos punts:


 • La connectivitat amb l’àrea natural de La Muntanyeta
 • La connectivitat amb el pla especial del parc natural del Garraf

 


Un altre cordó de connexió podria ser la Riera de Ribes


 


Sobre la Gestió de l’ús públic, recomanen:


 • L’elaboració d’un Pla d’usos activitats esportives en el medi natural i conservació de les platges, dels accessos i els camins.
 • Tractament específic per a les platges de la Cala dels Gegants i de l’Home Mort.
 • Control de l’activitat i captura de fringíl·lids.
 • Restaurar la legalitat dels camins de domini públic

 


Sobre els Espais Associats:


 • L’espai natural de la desembocadura del riu Foix
 • Espai natural de la Platja Llarga de Vilanova i la Geltrú

 


Vilanova fa esmena perquè la llacuna no sigui de caràcter permanent tal com es recomana en aquest informe i pel fa la retirada de la vegetació estan d’acord excepte el cas dels esbarzers ja que hi ha dos especies diferents i no es recomanable l’extinció de tots.


Sobre l’anotació en el informe on diu que la població local no es percep que la recuperació dels hàbitats dunars com una mesura d’interès per a la biodiversitat, s’esmena que aquest es un plantejament subjectiu.