Observatori

La protecció i gestió de l’entorn, del medi ambient, físic i humà, demanda la planificació, desenvolupament i execució de programes de prevenció, d’ordenació i coordinació, de construcció de materials o infraestructures, o la disposició de mitjans o elements físics o de gestió.
 Tota planificació i execució, s’ha de basar però en dades objectives i científiques extretes de la realitat del medi.
 Per això, cal disposar dels mitjans i procediments necessaris per a obtenir i processar tota la informació i les dades imprescindibles per a una eficient presa de decisions.

Desenvolupa línies d'acció i projectes en el marc de la gestió integrada del litoral, amb l'objectiu de fer possible una avaluació de l'estat de l'àmbit terrestre i marí de l'espai, així com un seguiment de la seva evolució a llarg termini.

L'Observatori també pretén realitzar accions de difusió i de sensibilització adreçades als diversos organismes i entitats relacionats amb la gestió de l'espai.

Algunes de les funcions concretes que es proposa l'Observatori són les següents:

  • Seleccionar els indicadors a utilitzar per a realitzar l'avaluació.

  • Realitzar el càlcul dels indicadors dins l'àmbit del Consorci i fer el seguiment de la seva evolució.

  • Elaborar informes sobre l'espai de forma periòdica, que permetin una avaluació del seu estat al llarg del temps.

  • Desenvolupar projectes i treballs tècnics relacionats amb la gestió integrada del litoral.

  • Organitzar jornades, seminaris i d'altres activitats d'interès per als agents que participen en la gestió de l'espai.

  • Establir col·laboracions amb d'altres observatoris, com l'Observatori del Litoral, liderat pel Consorci EL FAR i Barcelona Regional, que té com a àmbit de treball el litoral de la Regió Metropolitana de Barcelona, l'OBSEA, o el LAB de la UPC.

  • Organitzar i facilitar l'ús de la informació disponible sobre la sostenibilitat a la zona.