Pla d'actuacions

El Pla d'actuacions de Gestió Integrada de les zones costaneres del Garraf va ésser aprovat inicialment pel Consell Rector del Consorci, en sessió extraordinària del dia 8 de novembre de 2007.

Aquest document defineix 8 línies principals d’acció, cadascuna de les quals inclou diverses actuacions:

Portada i índex

Introducció

Proposta d'ordenació i gestió. Àmbit terrestre

Àmbit terrestre: Estat del Medi.  Elements d'interès.  Diagnosi ambiental.

- Línia d'acció 1. Recuperació i restauració dels espais naturals

 • Actuació 1.1 Restauració dels espais degradats
 • Actuació 1.2 Estudi de seguiment d'espècies faunístiques
 • Actuació 1.3 Recuperació de la llacuna litoral de la desembocadura de la riera de Ribes
 • Actuació 1.4 Projecte de recuperació de la riera de Ribes

- Línia d'acció 2. Millora de la connectivitat ecològica entre els sistemes naturals

 • Actuació 2.1 Estudi de la permeabilitat de les infraestructures lineals a l'àmbit de Colls i Miralpeix
 • Actuació 2.2 Estudi de la connectància d'altres zones del litoral del Garraf incloses dins el PDUSC (Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner)
 • Actuació 2.3 Estudi de la connectivitat dels espais agrícoles

- Línia d'acció 3. Ordenació i regulació de l'ús públic. Millora de l'accessibilitat

 • Actuació 3.1 Senyalització i condicionament de la xarxa de camins
 • Actuació 3.2 Recuperació del camí de ronda que uneix Sitges amb Vilanova i la Geltrú
 • Actuació 3.3 Creació d'una via verda a la riera de Ribes
 • Actuació 3.4 Creació d'un punt d'informació  

- Línia d'acció 4. Disminució del risc d'incendi forestal.

 • Actuació 4.1 Pla de prevenció d'incendis (PPI)
 • Actuació 4.2 Promoure els Plans Tècnics de Gestió i Millora Forestal coordinats a les finques privades
 • Actuació 4.3 Creació d'un punt d'aguait d'incendis

- Línia d'acció 5. Creació d'un Sistema d'Informació Geogràfica del Consorci

 • Actuació 5.1 Creació d'un Sistema d'Informació Geogràfica

 

Proposta d'ordenació i gestió. Àmbit marí

Àmbit marí: Estat del Medi.  Elements d'interès.  Diagnosi ambiental.

- Línia d'acció 6. Protecció i millora de l'ecosistema marí del Garraf

 • Actuació 6.1 Creació d'una Àrea Marina Protegida (AMP) a la costa del Garraf
 • Actuació 6.2 Instal·lació d'un parc d'esculls de producció a la costa del Garraf
 • Actuació 6.3 Estudi de l'activitat pesquera en l'àmbit del Consorci

 - Línia d'acció 7. Combatre l'erosió costanera i els efectes del Canvi climàtic

 • Actuació 7.1 Elaboració d'un pla de gestió sostenible dels sediments a les platges
 • Actuació 7.2 Valoració de les conseqüències de l'augment del nivell del mar sobre el planejament urbanístic municipal.

- Línia d'acció 8. Reducció de les emissions de diòxid de carboni

 • Actuació 8.1 Aplicació d'una acció demostrativa en el marc del pla d'eficiència d'estalvi energètic en el sector pesquer
 • Actuació 8.2 Aprofitament de les energies renovables i millora de l'eficiència energètica a les instal·lacions agropecuàries.

Planejament Urbanístic

Document de síntesi

Plànols

Introducció

pdf / 116 Kb

Índex

pdf / 181 Kb

Àmbit terrestre

zip / 4.5 Mb

Àmbit marí

zip / 1.0 Mb

Linea d'acció 1

pdf / 760 Kb

Línea d'acció 2

pdf / 663 Kb

Plànols - 5

zip / 5.0 Mb

Plànol - 8.1

pdf / 4.2 Mb

Plànols - 10

zip / 2.6 Mb

Plànols - 2

pdf / 513 Kb

Plànol - 3

pdf / 520 Kb

Plànol - 4

pdf / 827 Kb

Plànol - 6

pdf / 1.7 Mb

Plànol - 7

pdf / 1.7 Mb

Plànol - 9

pdf / 1.6 Mb

Plànol - 8.2

pdf / 783 Kb

Plànol - 8.3

pdf / 530 Kb