Actuacions

El CONSORCI DELS COLLS I MIRALPEIX - COSTA DEL GARRAF segueix  un Pla d'Actuacions aprovat que defineix les línies generals d'acció i les actuacions a dur a terme en els propers anys.

Paral.lelament, cada any aprova un Pla d'Acció, on es concreten les accions a desenvolupar en aquest període i els mecanismes de gestió necessaris.

El Pla d'actuacions de Gestió Integrada de les zones costaneres del Garraf va ésser aprovat inicialment pel Consell Rector del Consorci, en sessió extraordinària del dia 8 de novembre de 2007.

Aquest document defineix 8 línies principals d'acció, cadascuna de les quals inclou diverses actuacions. 

DOCUMENT DE SINTESI

 

PLA D'ACTUACIONS 2016  

MEMÒRIA D'ACTIVITATS   2017  2016   2015   2014    2013

BUTLLETÍ INFORMATIU 'INFOCOLLS'  5/2018   2/2018 11/2017  5/2017   3/2017   11/2016    4/2016   2/2016   1/2016    10/2015 6/2015 5/2015 3/2015 3/2014 10/2012