Presentació

El CONSORCI DELS COLLS I MIRALPEIX - COSTA DEL GARRAF pretén fomentar el diàleg i la creació de sinèrgies per aconseguir un ús sostenible del territori. Aplicant el protocol de Gestió Integrada de les Zones Costaneres.

El CONSORCI DELS COLLS I MIRALPEIX - COSTA DEL GARRAF és un organisme públic creat amb l'objectiu de gestionar d'una manera sostenible els àmbits costaner, marí i terrestre de la comarca del Garraf, afavorint la connectivitat biològica d'aquests espais amb el Parc del Garraf i el Parc del Foix.

Desenvolupa projectes i actuacions en 5 línies de treball:

 • Biodiversitat
  L'estudi i la conservació de la biodiversitat és una de les principals línies de treball del Consorci. El patrimoni natural està format per molts hàbitats i nombroses espècies de flora i fauna, entre les quals destaca el margalló, com a espècie protegida i una de les més emblemàtiques del Garraf. Per a la conservació de la biodiversitat és cabdal assegurar la connectivitat de l'espai amb d'altres espais, com el Parc del Garraf i el Parc del Foix.
 • Paisatge
  El paisatge ha estat modelat per l'acció humana des d'antic i es troba força degradat per la construcció d'urbanitzacions i d'infraestructures diverses. Cal preservar-lo i protegir-lo, com un valor important del patrimoni. 
 • Mobilitat
  La recerca d'una mobilitat sostenible i la millora de l'accessibilitat són els principals objectius d'aquesta línia de treball.
 • Canvi climàtic
  Aquesta línia de treball se centra en l'estudi dels efectes del Canvi climàtic i la prevenció dels riscos associats a aquest.
 • Governança
  La Governança integrada és una de les línies de treball més importants del Consorci. Es pretén assolir una gestió integrada, en la qual s'escoltin i s'integrin les veus de totes les persones, entitats i administracions que intervenen en la gestió de l'espai.