Òrgans

Òrgans de govern, administració i participació del CONSORCI DELS COLLS I MIRALPEIX - COSTA DEL GARRAF

Els òrgans de govern, administració i participació del CONSORCI DELS COLLS I MIRALPEIX - COSTA DEL GARRAF són:

 • El Consell Rector, que és l'òrgan superior de deliberació i decisió del Consorci. Format per dos representants de cada institució membre.

 • El/La President/a, que és el representant del Consorci i es renova cada 2 anys. Actualment la presidenta és la Sr. Josep Maria Hugué, regidor de Medi Ambient i Salut de l'Ajuntament de Cubelles. 
 • El/La Vicepresident/a, substituirà el president en cas de vacant, absència o malaltia i assumirà totes les funcions que li delegui el president, llevat de les que, per llei, siguin indelegable. Actualment és el Sr. Gerard Llobet, regidor de Medi Ambient, Urbanisme i Habitatge de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
 • El/La Director/a Tècnic/a, li correspon les funcions executives, la coordinació dels projectes i activitats del Consorci, la coordinació del Comitè Tècnic. Actualment és el Sr. Enric Garriga, cap del departament de Medi Ambient de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.
 • El Consell Consultiu que és un òrgan de consulta, participació i informació en les qüestions pròpies de l'àmbit d'actuació del Consorci.
 • El Comitè Executiu Tècnic (CET) les funcions del qual són:
   - Debat i preparació dels temes, previ a l'adopció de decisions del Consell Rector
   - Execució dels acords adoptats pel Consell Rector
   - Presa de decisions puntuals i administratives pròpies de les funcions gerencials

El Consell Consultiu

El principal òrgan de participació del Consorci és el Consell Consultiu. Els seus objectius, funcionament i composició es regulen segons allò establert al Reglament del Consell Consultiu, el qual es pot descarregar mitjançant l'enllç de sota

Poden formar part del Consell Consultiu

 • persones que representin organismes i entitats relacionats amb els sectors econòmics (sector pesquer i portuari, agrícola i forestal, turístic i esportiu, industrial, etc.)

 • persones que representin a entitats cíviques, científiques, professionals, esportives, culturals, naturalistes, ecologistes o conservacionistes, que estiguin relacionades amb l’àmbit del Consorci.

 • persones que representin les Universitats i centres de recerca que tinguin com a àmbit d’estudi l’espai que ocupa l’àmbit del Consorci.

 • persones que representin la propietat dels terrenys

Les persones i entitats que vulguin estar representades en el Consell Consultiu hauran de sol·licitar la seva admissió al Comitè Executiu Tècnic del Consorci.

Les sessions del consell seran públiques i es facilitarà l’assistència i la informació a totes les persones interessades en els temes a tractar.