Objectius

El Consorci Colls i Miralpeix – Costa del Garraf és un instrument per a impulsar i potenciar:
 
a)    La gestió integrada de la zona costanera.
b)    La realització de l’anella verda comarcal
c)    La reflexió territorial, 
d)    La mitigació i l’adaptació al canvi climàtic,
e)    La protecció de la Zona marina i litoral
f)    La recuperació de la memòria històrica .
 
 

Els objectius específics del Consorci són els següents:

 • Protecció i millora dels ecosistemes fluvials, marins i terrestres més valuosos, potenciant la connectivitat amb els espais naturals interiors.

 • Millora de les condicions ambientals del Domini Públic Marítimo-Terrestre i de les aigües litorals.

 • Millora de les condicions ambientals del Domini Públic Hidràulic i les aigües subterranies.

 • Gestió sostenible de l'espai forestal, garantint una adequada prevenció del risc d'incendi.

 • Ordenació de la mobilitat de vehicles i persones, fent compatible el gaudi dels valors de l'espai amb la seva protecció.

 • Generar la responsabilitat dels propietaris i dels usuaris de l'àmbit, per a la conservació i bon ús dels recursos i valors que atresora.

En general, el CONSORCI DELS COLLS I MIRALPEIX - COSTA DEL GARRAF pretén fomentar el diàleg i la creació de sinèrgies per aconseguir un ús sostenible del territori. Desenvolupa projectes i actuacions en 5 línies de treball:

 • Biodiversitat
 • Paisatge
 • Mobilitat
 • Canvi climàtic
 • Governança.